Aktualności

Drukuj
30.12.2009
Nowa umowa na sprzedaż ropy naftowej
30 grudnia 2009 roku została podpisana umowa sprzedaży ropy naftowej pomiędzy PGNiG SA oraz TOTAL TOTSA OIL TRADING SA.
21.12.2009
PGNiG SA podpisało z Rafinerią Trzebinia SA umowę na dostawy ropy naftowej z polskich złóż
Zawarta 21 grudnia 2009 r. umowa jest kontynuacją współpracy wznowionej dwa lata temu. Przedmiotem umowy są dostawy ropy naftowej pochodzącej z kopalń zielonogórskiego Oddziału PGNiG SA. Szacunkowa wartość tego kontraktu, licząc za okres najbliższych 5 lat, wyniesie  ok. 2,4 mld zł.
18.12.2009
Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego porozumienia pomiędzy PGNiG SA a Zakładami Chemicznymi Police SA
17 grudnia 2009 roku PGNiG i Zakłady Chemiczne „Police" SA  zawarły umowę na dostawę paliwa gazowego. Spełniony został w ten sposób warunek zawieszający, określony w porozumieniu z dnia 8 grudnia pomiędzy PGNiG a ZCh Police dotyczącym spłaty zadłużenia przez ZCh Police.
18.12.2009
Oświadczenie Biura Prasowego PGNiG SA
Spółka nie ma zwyczaju komentować wypowiedzi przedstawicieli Rządu. Natomiast jeśli chodzi o negocjacje na poziomie firm (PGNiG i Gazprom), to Ministerstwo Gospodarki jest o ich przebiegu na bieżąco informowane. Należy również pamiętać, że nie wszystkie sprawy podnoszone w trakcie prowadzonych rozmów leżą w kompetencji PGNiG SA, bo wymagają decyzji korporacyjnych samej spółki EuRoPol GAZ, a niektóre oczekiwania strony rosyjskiej mogą okazać się trudne do spełnienia.   Joanna Zakrzewska Rzecznik Prasowy PGNiG SA
08.12.2009
Kolejna prolongata zobowiązań
8 grudnia 2009 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące przesunięcia terminu spłaty zobowiązań Zakładów Chemicznych Police SA wobec Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. 
03.12.2009
Centralna Barbórka PGNiG
2 grudnia 2009 r. w Pile odbyły się główne uroczystości Obchodów Dnia Górnika. Są one związane z celebrowaniem dnia świętej Barbary, patronki górników. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele firm górnictwa naftowego i gazownictwa, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli rządu, parlamentu oraz władz samorządowych.
30.11.2009
Uruchomienie Ośrodka Grupowego Roszków eksploatującego gaz ziemny
30 listopada 2009 r. odbyła się uroczystość uruchomienia Ośrodka Grupowego Roszków koło Jarocina. OG Roszków eksploatuje gaz ziemny ze złoża Roszków, zlokalizowanego na terenie gminy Jarocin. Zasoby wydobywalne tego złoża oceniane są na około 0,9 mld m3 gazu. Wydobywany gaz zaazotowany zaklasyfikowano do podgrupy Lw. W instalacji ośrodka realizowany jest proces uzdatniania gazu i przygotowania go do przesyłu. Gaz ze złoża Roszków transportowany jest gazociągiem przesyłowym DN 200 o długości 7 km do gazociągu systemowego DN 500 relacji Radlin-Krobia. Udziałowcami inwestycji są PGNIG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze (51%) oraz FX Energy Poland Sp. z o.o. (49%).
27.11.2009
Raport Społeczny GK PGNiG wyróżniony!
Podczas tegorocznej konferencji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która odbyła się 24 listopada, ogłoszono wyniki konkursu na raporty społeczne. Wśród 3 wyróżnionych raportów znalazł się raport GK PGNiG.
26.11.2009
PGNiG SA i Petrolinvest SA podpisały umowę o współpracy
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Petrolinvest SA podpisały 25 listopada 2009 roku umowę ramową dotyczącą współpracy w zakresie działalności poszukiwawczo -  wydobywczej oraz realizacji prac geologicznych.
25.11.2009
Nowy portal PGNiG SA z myślą o osobach niepełnosprawnych
Nowy portal internetowy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wprowadzono też m.in. nową aplikację do wymiany umów on-line. Zmiana ta jest kolejnym krokiem podjętym w celu realizacji przyjętej przez GK PGNiG Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu.
19.11.2009
Komunikat prasowy po posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki EuRoPol GAZ
Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej spółki EuRoPol GAZ SA, które odbyło się w dniu 18 listopada 2009 roku w Moskwie, omawiano m.in. sprawy związane z funkcjonowaniem i bieżącym zarządzaniem spółki.
19.11.2009
RESPECT Index
Od 19 listopada 2009 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest w elitarnej grupie spółek notowanych w ramach RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, giełdowym indeksie firm odpowiedzialnych społecznie.
19.11.2009
PGNiG Energia SA rozpoczyna działalność
19 listopada 2009 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG SA podjęło decyzję o powołaniu Spółki PGNiG Energia SA (http://www.energia.pgnig.pl/energia). Zadaniem Nowej Spółki będzie realizacja planów związanych z przekształceniem Grupy w nowoczesny koncern multienergetyczny. PGNiG Energia SA będzie angażować się w projekty związane z budową bloków energetycznych, inwestycje w zasilane gazem ziemnym instalacje kogeneracyjne oraz pilotażowe projekty biogazowe.
18.11.2009
Informacja prasowa o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego pomiędzy PGNiG SA a Zakładami Chemicznymi "Police" SA
18 listopada 2009 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa SA skierowało do Zakładów Chemicznych „Police" SA pismo zawierające decyzję o odstąpieniu od umowy sprzedaży gazu ziemnego. Powodem tej decyzji jest stale rosnące zadłużenie wobec PGNiG SA z tytułu nieuregulowanych przez Zakłady Chemiczne „Police" SA rachunków za dostawy gazu ziemnego. Zgodnie z zapisami umowy, jej rozwiązanie nastąpi po 30 dniach od daty otrzymania przez Zakłady Chemiczne „Police" dzisiejszego oświadczenia.
14.11.2009
PGNiG SA uruchamia Oddział w Egipcie
14 października 2009 r. w Kairze PGNiG SA otwiera Oddział w Egipcie. Ma to bezpośredni związek z planami i aktywnością Spółki w tym kraju. W Egipcie PGNiG SA będzie koncentrował się przede wszystkim na poszukiwaniu, a następnie wydobyciu ropy naftowej. Zasoby tego surowca na będącej w gestii polskiej firmy koncesji szacowane są na 22 mln ton.
12.11.2009
Zysk netto GK PGNiG wyższy od oczekiwań
W III kwartale 2009 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła zysk netto na poziomie 408 mln PLN, czyli o 228 mln PLN (127%) więcej niż w III kwartale 2008 roku, wówczas wynik netto wyniósł jedynie 180 mln PLN. Osiągnięte wyniki potwierdzają wcześniejsze zapowiedzi dotyczące konsekwentnej poprawy sytuacji finansowej GK PGNiG. Są one zbliżone do oczekiwań rynku - przychody ze sprzedaży są zgodne z oczekiwaniami, zaś zysk netto jest wyższy o 7% od konsensusu rynkowego.
09.11.2009
Uruchomiono nowy magazyn gazu w Daszewie
W dniu 9 listopada 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie Podziemnego Magazynu Gazu Daszewo w woj. Zachodniopomorskim. To pierwszy w Polsce magazyn wykorzystujący pojemność sczerpanego złoża ropno-gazowego. Decyzję o jego budowie podjęto, aby wyrównać niedobory gazu i spadki ciśnienia w gazociągach w rejonie Pasa Nadmorskiego, a także racjonalnie wykorzystywać potencjał lokalnych złóż gazu przez równomierne sczerpywanie zasobów.
04.11.2009
Komunikat prasowy dotyczący porozumienia w sprawie dostaw gazu
Zarząd PGNiG SA przyjął  3 listopada 2009 roku tzw. pakiet uzgodnień zawarty we „Wspólnym oświadczeniu pomiędzy OAO Gazprom i PGNiG SA dotyczącym współpracy w sferze gazowej".   Osiągnięte przez PGNiG SA i OAO Gazprom porozumienie w sprawie dostaw gazu zapewni bezpieczeństwo dostaw do wszystkich odbiorców w Polsce i daje podstawy do rozwoju krajowego rynku gazu. Nie zagraża też planom dywersyfikacji dostaw gazu, które pozostają priorytetem. Porozumienie zakłada przedłużenie okresu obowiązywania istniejącego kontraktu długoterminowego z 2022 roku do roku 2037 oraz ustala poziom dostaw gazu na 10,27 mld m. sześciennych rocznie. Zmianie nie ulegnie ustalona przed laty formuła cenowa. Wypracowane przez PGNiG i Gazprom uzgodnienia wejdą w życie po podpisaniu przez Rzeczpospolitą Polską i Federację Rosyjską odpowiednich dokumentów na szczeblu rządowym.
30.10.2009
PGNIG SA i OAO GAZPROM uzgodniły kwestie współpracy
Podczas zakończonych 29 października 2009 roku w Moskwie rozmów, PGNiG SA i OAO Gazprom uzgodniły kwestie współpracy odnośnie dostaw gazu do Polski. Strony porozumiały się w sprawie zwiększenia dostaw, a także przedłużenia istniejącego kontraktu do 2037 roku. Poza tym wypracowano kompromisowe rozwiązania dotyczące zarządzania spółką EuRoPol GAZ SA i jej polityki taryfowej.
26.10.2009
Komunikat prasowy dotyczący negocjacji na dostawy gazu
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA informuje, że trwają zaawansowane negocjacje z Gazprom oraz Gazprom Export na dodatkowe dostawy gazu do Polski. Do czasu zakończenia rozmów Spółka nie będzie informować o szczegółach kontraktu.